نویسنده = محمد کمالی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر طول و ساختارهای هجایی شبه کلمه ها بر بسامد ناروانی گفتار در بزرگسالان دارای لکنت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-58

الهام معصومی؛ زهره ارانی کاشانی؛ محمد کمالی


2. ساخت آزمون تصویری واژگان درکی و بررسی روایی و پایایی آن برای کودکان طبیعی 71-30 ماهه فارسی زبان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 34-43

نفیسه حسن پور؛ ناهید جلیله وند؛ الهام معصومی؛ علی قربانی؛ محمد کمالی