نویسنده = حمیدرضا رحیمی
تعداد مقالات: 2
1. گزارش یک مورد درمان فلج ایزوله ی عصب رادیال

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 74-80

حسین حسن آبادی؛ امین اظهری؛ حمیدرضا رحیمی؛ مصطفی واسعی


2. گزارش سه مورد پلی نوروپاتی در اعتیاد با بنزین

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 55-62

حسین حسن آبادی؛ امین اظهری؛ حمید رضا رحیمی