نویسنده = مریم نزاکت‌الحسینی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش روایی و پایایی آزمون کارکردهای شناختی-حرکتی در اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 66-75

میثم بیک؛ مریم نزاکت‌الحسینی؛ احمد عابدی