کلیدواژه‌ها = لکنت
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه ویژگی های نحوی زبان دریافتی و بیانی بین کودکان لکنتی و عادی 4 تا 9 سال

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 76-82

داود سبحانی راد؛ آزاده عابدین زاده؛ محدثه سلطانی؛ جمشید جمالی


2. بررسی اضطراب اجتماعی دربزرگسالان مبتلا به لکنت

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 38-44

محبوبه حسینی نژاد؛ مریم شریف آبادی؛ زهرا قیومی انارکی؛ داوود سبحانی راد؛ احمد پورمحمد


3. بررسی دیرش واکه ای درافراد مبتلا به لکنت وافراد بدون لکنت

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-57

سپیده تیکخواه؛ بیژن شفیعی؛ اکرم احمدی


4. بررسی حافظه کاری واجی و دیداری و رابطه آن با شدت لکنت در کودکان لکنتی6 تا 12 ساله

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 20-26

صادق سیف پناهی؛ داود سبحانی راد؛ محبوبه افضلی؛ سحر ایزانلو؛ نجمه مردانی؛ محدثه غلامیان؛ مرتضی فرازی


5. بررسی تأثیر طول و ساختارهای هجایی شبه کلمه ها بر بسامد ناروانی گفتار در بزرگسالان دارای لکنت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-58

الهام معصومی؛ زهره ارانی کاشانی؛ محمد کمالی


6. بررسی تأثیر لکنت بر شخصیت افراد مذکر بزرگسال

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 24-30

نجمه مردانی؛ زهره عطایی؛ شیما لکزیان؛ داوود سبحانی راد؛ حمیده قائمی؛ جمشید جمالی