دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-62 

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثر دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم تجربی بر اندازه گیری دید رنگ توسط تست D-15

صفحه 7-11

هادی استادی مقدم؛ فاطمه شریفی؛ عباس عظیمی خراسانی؛ عباسعلی یکتا؛ آرزو صالح آبادی؛ طیبه قاسم زاده


2. مقایسه الگوی پاکیمتری OCT در افراد مشکوک به کراتوکونوس و افراد نرمال

صفحه 12-16

مصطفی محمدیان؛ ابراهیم جعفر زاده پور؛ علی میرزاجانی؛ محمود جباروند بهروز؛ مهدی خباز خوب


3. بررسی دید عمق و هترفوریا در دانشجویان علوم آزمایشگاهی مشهد درسال 1390

صفحه 17-21

عباس عظیمی خراسانی؛ جواد هرویان؛ علی عمادزاده؛ ناهید مسیح پور؛ مهرنوش قتبری گله داری؛ فرشته تاج دینی؛ منیره محجوب؛ حسین حسینی یزدی


4. عفونت های مجاری ادراری بیمارستانی: عوامل ایجاد کننده، فاکتور های مستعد کننده و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان قائم مشهد

صفحه 22-25

سمانه ساعدی؛ آرزو چاکرزهی؛ نرجس سلطانی؛ محبوبه هنرمند؛ ملک تاج یزدان پناه؛ کیارش قزوینی؛ هادی صفدری


6. بررسی تاثیر " حرکت درمانی بر اساس ایجاد محدودیت " بر تقارن پارامترهای زمانی- مکانی راه رفتن در بیماران همی پارزی

صفحه 39-48

مانیا شیخ؛ فرید بحرپیما؛ اسماعیل ابراهیمی؛ بیژن فروغ؛ حسین اصغر حسینی؛ محمد راوری


7. عوامل مستعدکننده سندرم تونل¬کارپ: یک مطالعه مورد-شاهدی

صفحه 49-54

معصومه آقامحمدی کلخوران؛ معصومه رستم نژاد؛ حبیب افضلی فرد


گزارش مورد

8. گزارش سه مورد پلی نوروپاتی در اعتیاد با بنزین

صفحه 55-62

حسین حسن آبادی؛ امین اظهری؛ حمید رضا رحیمی