دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1399 
2. بررسی مشابهت قاعده وتقارن محورهای آستیگماتیسم درافراد کاندید جراحی عیوب انکساری

صفحه 18-31

مازیار یلمه ها؛ عسگر دوستدار؛ حسن سوری؛ امیر اسهرلوس؛ پیام نبوتی؛ عباسعلی یکتا؛ مژگان پاکبین؛ مهدی خبازخوب


5. رابطه میان نحوه ی مقابله با استرس و کمردرد در دانشجویان

صفحه 52-58

رضا شم آبادی؛ لیلا رنجبری؛ زهرا سادات خورشید عرب؛ علی کامرانی


6. شیوع استرابیسم و هتروفوریا درکودکان 3 تا 6 سال شهر بجنورد درسال1395

صفحه 59-67

اقدس حمیدی؛ جواد هرویان شاندیز؛ سمیرا جلالی فر؛ سمیه بومی قوچان عتیق؛ اعظم درویشی؛ حسین لشکردوست