دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1399 
2. بررسی مشابهت قاعده وتقارن محورهای آستیگماتیسم درافراد کاندید جراحی عیوب انکساری

صفحه 18-31

مازیار یلمه ها؛ عسگر دوستدار؛ حسن سوری؛ امیر اسهرلوس؛ پیام نبوتی؛ عباسعلی یکتا؛ مژگان پاکبین؛ مهدی خبازخوب


5. رابطه میان نحوه ی مقابله با استرس و کمردرد در دانشجویان

صفحه 52-58

رضا شم آبادی؛ لیلا رنجبری؛ زهرا سادات خورشید عرب؛ علی کامرانی


6. شیوع استرابیسم و هتروفوریا درکودکان 3 تا 6 سال شهر بجنورد درسال1395

صفحه 59-67

اقدس حمیدی؛ جواد هرویان شاندیز؛ سمیرا جلالی فر؛ سمیه بومی قوچان عتیق؛ اعظم درویشی؛ حسین لشکردوست


9. پاسخ عصبی قشر مغز در طول خستگی ناشی از رکاب زدن متناوب با شدت بالا در زنان دوچرخه سوار

صفحه 91-99

مهرانگیز قربانی؛ فرشاد غزالیان؛ خسرو ٍابراهیم؛ حسین عابدنطنزی