دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 7-91 

مقاله پژوهشی

1. بررسی حساسیت کانترست و میدان بینایی در بیماران گلوکوم زاویه باز

صفحه 7-14

ملیحه مهربان؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ هاله کنگری؛ بهروز کوچکی


2. بررسی مولفه های افقی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صاف

صفحه 15-23

مصطفی پاینده؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ احمد ابراهیمی عطری؛ محسن دماوندی؛ مهدی صفری بک


3. بررسی تأثیر لکنت بر شخصیت افراد مذکر بزرگسال

صفحه 24-30

نجمه مردانی؛ زهره عطایی؛ شیما لکزیان؛ داوود سبحانی راد؛ حمیده قائمی؛ جمشید جمالی


4. الزامات امنیت اطلاعات در شبکه پزشکی از راه دور از دیدگاه مدیران فن‌آوری اطلاعات

صفحه 31-40

ولی اله حسینیان؛ هاله آیت اللهی؛ حمید حقانی؛ اسماعیل مهرآیین


5. بررسی مقایسه ای اثر قطره پیلوکارپین و تروپیکامید بر توپوگرافی قرنیه

صفحه 41-49

شهرزاد میرزاحسینی؛ عباس عظیمی خراسانی؛ جواد هرویان


8. تعیین میزان هنجارنمرات خیشومی‌شدگی در پسران 7 -11 ساله طبیعی

صفحه 76-82

حمیده قائمی؛ داوود سبحانی راد؛ مهدی خدادوست؛ محمود الیاسی؛ نجمه مردانی