دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 7-80 

مقاله پژوهشی

1. بررسی مهارتهای ادراکی- حرکتی درکودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

صفحه 7-13

مونا سیمین قلم؛ حسین علی بخشی؛ زهرا احمدی زاده


3. بررسی تنوع واژگانی و پیچیدگی نحوی گفتار کودکان9-8 ساله پس از کاشت حلزون شنوایی

صفحه 20-29

مهدیه توکلی؛ ناهید جلیله وند؛ محمد کمالی؛ یحیی مدرسی؛ مسعود متصدی زرندی


5. بررسی اضطراب اجتماعی دربزرگسالان مبتلا به لکنت

صفحه 38-44

محبوبه حسینی نژاد؛ مریم شریف آبادی؛ زهرا قیومی انارکی؛ داوود سبحانی راد؛ احمد پورمحمد


مقاله مروری

10. خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: علل، ارزیابی و درمان

صفحه 73-80

فاطمه مطهری نژاد؛ شهریار پروانه؛ ستاره قهاری