نویسنده = ���������� ������������ ��������
بررسی چالش های پژوهش درسازمان بیمه سلامت ایران و ارائه راه کار برای آن 1395

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 83-91

10.22038/jpsr.2018.27830.1724

لیلا قلندر آبادی؛ الهه هوشمند؛ علیرضا رمزی؛ علی وفایی نجار