نویسنده = ���������� ���������������������� ����������