نویسنده = ���������� ������������������ ��������
شواهدی بر پزشکی از راه دور درایران: مروری نظام مند

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 112-124

10.22038/jpsr.2018.21592.1551

مریم احمدی؛ مرضیه معراجی؛ عصمت مشعوف جعفرآباد