نویسنده = ���������������� ������������������ �������� ��������