نویسنده = ������������ ����������������
بررسی تاثیر اسپلینت کوتاه شست بر عملکرد دست کودکان با فلج مغزی 12-8 ساله

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 63-71

10.22038/jpsr.2019.31476.1791

نفیسه سادات شریفی؛ محمدهادی صاحبی؛ مهدی عبدالوهاب