نویسنده = ���������� �������������� ��������
تأثیر کاهش اثر ساختگی فلز در برآورد توزیع دوز توسط نرم افزار طراحی درمان ISOgray

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 52-61

10.22038/jpsr.2018.32125.1801

محسن سمیعی دلویی؛ مهدی مومن نژاد؛ حسین اکبری لالیمی؛ شاهرخ ناصری