نویسنده = ���������� ������������������ ��������
مدیریت آسیب های ورزشی کاربران باشگاه های بدنسازی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 49-55

10.22038/jpsr.2022.58118.2262

امیرعلی رهنما؛ حمیدرضا ایرانی؛ علی صابری؛ سعید جمالی برایجانی


مروری بر پروتکل های حرکات اصلاحی در افراد دارای ناهنجاری هایپرکایفوزیس

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 96-107

10.22038/jpsr.2020.51241.2153

مارال امینی؛ محمدحسین علیزاده؛ سعید جمالی برایجانی