نویسنده = ������������ ��������
بررسی شاخص معلولیت صوت-آوازخواندن (SVHIP) در خوانندگان فارسی زبان

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 7-14

10.22038/jpsr.2019.36283.1878

زهرا کشتگر؛ فاطمه باقرپور؛ حمیده قائمی؛ داود سبحانی راد