نویسنده = �������������������� ��������
پاسخ عصبی قشر مغز در طول خستگی ناشی از رکاب زدن متناوب با شدت بالا در زنان دوچرخه سوار

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 91-99

10.22038/jpsr.2020.38361.1911

مهرانگیز قربانی؛ فرشاد غزالیان؛ خسرو ٍابراهیم؛ حسین عابدنطنزی