نویسنده = �������������� ���������� ��������
مقایسه تعادل تک پا در ورزشکاران سالم با ورزشکاران دارای بی ثباتی مزمن مچ پا و کوپر ‏

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 51-61

10.22038/jpsr.2020.39003.1925

مینا کربلائی مهدی؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینونژاد