نویسنده = �������������� ���������� ��������
بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش اعتماد عمومی به ارائه دهندگان خدمات سلامت

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-90

10.22038/jpsr.2020.41802.1988

حسین ابراهیمی پور؛ حمید حیدریان میری؛ الهه عسکرزاده