نویسنده = �������� ���������� ��������
پیشینه عفونتهای بورخولدریایی در ایران

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 54-59

10.22038/jpsr.2013.1714

محسن عارف نژاد؛ پرستو تاج زاده؛ عاطفه برجسته