نویسنده = �������� ���������� ������
اثر تمرین با آینه بر تعادل بیماران سکته مغزی مزمن

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 71-83

10.22038/jpsr.2021.43999.2028

شیما شهیدی؛ بهنام قاسمی؛ علی شفیع زاده