نویسنده = �������������� ������������
مقایسه عملکرد درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی در پیشگویی ابتلا به آنفارکتوس قلبی

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 26-35

10.22038/jpsr.2014.3319

رضا صفدری؛ مرجان قاضی سعیدی؛ منوچهر قارونی؛ مهدی نصیری؛ گلی ارجی