نویسنده = ������������ ��������
مقایسه تاثیر تمرینات برایتونیک و یوگا بر سطح تعادل و عملکرد حرکتی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

10.22038/jpsr.2023.71075.2479

فاطمه نصرالهی داودلی؛ هومن مینونژاد؛ کریم خلاقی؛ محمد کریمی زاده اردکانی


رابطه شاخص های وضعیت بدنی با تعادل در دانش آموزان 7 تا 10 ساله

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 39-53

10.22038/jpsr.2022.51226.2152

کریم خلاقی؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ معصومه شجاعی