نویسنده = ������������������ ���������� ����������