نویسنده = ���������� ������������ ������������
تأثیر نوروفیدبک بر توجه اشتراکی و فعالیت الکتریکی مغز کودکان پسر دارای اختلال اوتیسم(کارکرد بالا)‏

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 74-86

10.22038/jpsr.2021.56188.2229

مریم نظری؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ سید معصومه سید حسینی