نویسنده = ���������� ������������������ ��������
مقایسه تاثیر تمرینات کادمن و ریتم حرکتی کتف بر برخی فاکتورهای پاسچرال زنان مبتلا به شانه منجمد

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 18-28

10.22038/jpsr.2022.58034.2260

زهرا سوخته زاری؛ نرمین غنی زاده حصار؛ مهری محمدی دانقرالو؛ سجاد روشنی