نویسنده = �������� �������� �������������� ����������
بررسی مقایسه ای تاثیر درون داد بینائی و وضعیت ایستادن بر کنترل پاسچر در افراد با و بدون سندرم درد ‏پاتلوفمورال

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 88-98

10.22038/jpsr.2023.70439.2477

سلمان نظری مقدم؛ سعید طالبیان مقدم؛ بهاره زینل زاده قوچانی؛ افسانه زینل زاده