نویسنده = ���������� ���������� ��������
تاثیر تمرینات کنترل حرکتی بر شاخص توده بدنی و آمادگی قلبی تنفسی کودکان چاق

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

10.22038/jpsr.2023.73458.2518

امید شریعت زاده؛ ناصر محمدرحیمی؛ محمدعلی سردار