نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی ارتباط شیب لگن و قوس کمری با قدرت عضلات کمربند کمری لگنی افراد ناهنجار خارجی مچ پا

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 25-33

10.22038/jpsr.2015.4609

نورالله جاودانه؛ نورمحمد جاودانه؛ پدرام پورمحمودیان؛ اسماعیل مظفری پور