نویسنده = ������������ ����������������
اثر ترتیب تمرینات ترکیبی هوازی - مقاومتی همراه با انسداد عروق بر آمادگی جسمانی زنان مسن

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 68-80

10.22038/jpsr.2020.34581.1846

فاطمه ضیغمی؛ سید علیرضا حسینی کاخک؛ امیرحسین حقیقی


اثر تمرینات منتخب بر کارکرد عضلانی و ترکیب بدن در دختران کم توان ذهنی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-91

10.22038/jpsr.2015.4084

امیرحسین حقیقی؛ طاهره قبدیان؛ محسن دماوندی؛ سید علیرضا حسینی کاخک؛ فریده یوسف نیا درزی