نویسنده = ���������������� ������ ������
الزامات امنیت اطلاعات در شبکه پزشکی از راه دور از دیدگاه مدیران فن‌آوری اطلاعات

دوره 4، شماره 2، تیر 1394، صفحه 31-40

10.22038/jpsr.2015.4391

ولی اله حسینیان؛ هاله آیت اللهی؛ حمید حقانی؛ اسماعیل مهرآیین