نویسنده = ���������� ���������� ��������������
مقایسه فاکتورهای کنترل قامت، تعادل ایستا و پویای دانش آموزان با قوس کف پای متفاوت

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 69-76

10.22038/jpsr.2019.29860.1769

پریسا حاجی رضایی؛ غلامعلی قاسمی؛ حامد ارغوانی؛ ابراهیم صادقی‌دمنه


بررسی درمان‌ های ارتوزی در سندروم درد کشککی-رانی: مرور نظام مند مقالات با فراتحلیل داده ‌ها

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 84-102

10.22038/jpsr.2018.22047.1565

آمنه عابدیان اول؛ نیلوفر فرشته نژاد؛ ابراهیم صادقی دمنه