نویسنده = ���������������� ������������ ������������