نویسنده = �������������� ��������
نقش واژه شناسی دارویی RxNorm و NDF-RT در سیستم های اطلاعات سلامت

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 77-86

10.22038/jpsr.2019.35012.1856

یاسمن شریفی؛ سمیه فضائلی؛ مرضیه معراجی


پاسخگویی نظام سلامت در حوزه خدمات سرپایی در مناطق برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 58-66

10.22038/jpsr.2016.6912

سمیه فضائلی؛ مهدی یوسفی؛ حسین ابراهیمی پور؛ سید حسن بنی کاظمی؛ علی خورسند وکیل زاده


بررسی میزان آگاهی کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران از سیستم های اطلاعات بالینی کامپیوتری در سال1390

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 35-42

10.22038/jpsr.2012.257

غلامرضا مرادی؛ سمیه فضائلی؛ مرضیه معراجی؛ خلیل کیمیافر؛ معصومه سرباز؛ زهرا سادات ارشادنیا