نویسنده = ������ ������������ ������ ������
پاسخگویی نظام سلامت در حوزه خدمات سرپایی در مناطق برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 58-66

10.22038/jpsr.2016.6912

سمیه فضائلی؛ مهدی یوسفی؛ حسین ابراهیمی پور؛ سید حسن بنی کاظمی؛ علی خورسند وکیل زاده