نویسنده = �������� ������ �������������� ������������
اثر تعدیل اطلاعات آوران حسی (بینایی، دهلیزی، حس عمقی) بر تعادل افراد قطع عضو زیر زانو

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 59-67

10.22038/jpsr.2016.7840

محیا محمد تقی؛ پریسا حجازی دینان؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ بهزاد امینی