نویسنده = ���������������� ��������
بررسی اضطراب اجتماعی دربزرگسالان مبتلا به لکنت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 38-44

10.22038/jpsr.2016.6384

محبوبه حسینی نژاد؛ مریم شریف آبادی؛ زهرا قیومی انارکی؛ داوود سبحانی راد؛ احمد پورمحمد