نویسنده = ������������������ ������
بازشناسی همخوان‌های خیشومی در نویز همهمه

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 34-41

10.22038/jpsr.2016.7355

علی محمدزاده؛ سیده زینب نورالدینی؛ نازیلا صندوقدار