نویسنده = ������������������ ����������
بررسی مکانیسم مهاری ترکیب اوژنیل آدامانتات نسبت به آنزیم 15- لیپواکسیژناز

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 30-34

10.22038/jpsr.2012.255

مهدیه داوود نژاد؛ ملیحه علیمردان؛ حمید صادقیان