نویسنده = �������������� ��������
مهارت بازگویی داستان درکودکان 6 تا 7 ساله فارسی زبان دارای کاشت حلزون شنوایی ‏

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 29-38

10.22038/jpsr.2021.47886.2105

صدیقه صفائیان؛ تکتم مالکی شاه محمود؛ لیلا اعزازی؛ فاطمه آقایی؛ شیما رحمانی؛ ریحانه صابرمقدم