نویسنده = ������������ ��������
بررسی ارزش پیشگوئی مثبت نتایج آزمایشگاهی و سونوگرافی در تشخیص کوله سیستیت حاد در بیمارستان بزرگ دزفول در سال 1393

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 58-64

10.22038/jpsr.2017.16741.1408

یعقوب مدملی؛ مرضیه بیگم بیگدلی شاملو؛ احمد محمودی کوهی؛ فاطمه شبگرد؛ نگین احمدی؛ محمد منیعی؛ میلاد اعظمی