نویسنده = ������������������ ������
تجربه و علل پزشکی تدافعی از دیدگاه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 60-68

10.22038/jpsr.2017.15662.1380

علی اصغر رضایی؛ علی وفایی نجار؛ الهه هوشمند؛ حبیب الله اسماعیلی؛ سحر کوهستانی