نویسنده = ���������������� ���������������� ������������
عوامل مستعدکننده سندرم تونل¬کارپ: یک مطالعه مورد-شاهدی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 49-54

10.22038/jpsr.2013.505

معصومه آقامحمدی کلخوران؛ معصومه رستم نژاد؛ حبیب افضلی فرد