نویسنده = ���������� �������� ��������������
تأثیر یک دوره بازتوانی قلبی بر برخی عوامل کلیدی انتقال معکوس کلسترول و سطح سرمی ‏TNFα‏ در بیماران ‏بای‌پس عروق کرونر

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

10.22038/jpsr.2023.67668.2428

فهیمه پرهیزی؛ امیر رشید لمیر؛ رامبد خواجه ای؛ محمدرضا رمضان پور؛ محسن وظیفه دوست