نویسنده = ���������� ���������� ������������
بررسی درمان‌ های ارتوزی در سندروم درد کشککی-رانی: مرور نظام مند مقالات با فراتحلیل داده ‌ها

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 84-102

10.22038/jpsr.2018.22047.1565

آمنه عابدیان اول؛ نیلوفر فرشته نژاد؛ ابراهیم صادقی دمنه