نویسنده = �������� ���������� ����������
راه رفتن دوتکلیفی در سالمندان: مقاله مروری

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 99-108

10.22038/jpsr.2018.20644.1528

تبسم قنواتی؛ شیرین رحیم زاده؛ شبنم پوررضا