نویسنده = �������������� ������ ����������
تحریک دهلیزی: پروتکلهای درمانی، اثربخشی و کاربرد درمانی در توانبخشی اطفال (یک مطالعه مروری روایتی)

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 87-100

10.22038/jpsr.2017.20646.1531

بهاره زینل زاده قوچانی؛ سید علی حسینی؛ سید علیرضا درخشان راد؛ شیوا شرافت؛ روشنک کشاورز؛ منیژه سلیمانی فر؛ ابراهیم پیشیاره