نویسنده = ���������������� ��������
طراحی آزمون حافظه فعال شنیداری و بررسی روایی و پایایی آن

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 79-85

10.22038/jpsr.2017.16501.1399

پریا پرهیزکار شهری؛ مرتضی فرازی؛ اکبر بیگلریان؛ فاطمه رفیعی؛ نگار سلیمانی