نویسنده = ������������������ ���������� ������������
مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم برای شناسایی و پیش بینی عوامل مرتبط با دیابت نوع2

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 19-32

10.22038/jpsr.2018.26264.1695

فرزاد میرزاخانی؛ آذر کاظمی؛ مرجان رسولیان کسرینه؛ سید یوسف جواد موسوی؛ علیرضا امیرآبادی زاده