نویسنده = �������������� �������������� ��������������
تاثیر تمرین پیشگیری از آسیب فیفا +11 تعدیل شده بر فاکتورهای کینماتیکی فرود از پرش بازیکنان مرد نخبه هندبال

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-57

10.22038/jpsr.2019.25426.1677

سعید عابدین زاده؛ منصور صاحب الزمانی؛ محمدرضا امیرسیف الدینی؛ حمید عباسی